Porady kynologiczne

Spacery równoległe

kontakt@dog-team.pl

telefon: +48 606 892 606

© 2016-2022   DOGteam szkolenie psów

Zajęcia indywidualne, nauka komend, posłuszeństwo, konsultacje

szkolenie psów

m

a

t

e

D

O

G

DOGteam

Oferta

Konsultacje behawioralne

O nas

Kontakt

Regulamin

Szczeniak odkrywca

Pies z klasą

Kurs smyczowy

Kurs z przywołania

 +48 606 892 606

REGULAMIN

telefon: +48 606 892 606

 1. Zapisy na szkolenia, kursy, konsultacje, porady i spacery równoległe przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.dog-team.pl w zakładce kontakt lub mailowo: kontakt@dog-team.pl lub telefonicznie: +48 606 892 606.

 

 1. Nabory na zajęcia prowadzone są w systemie ciągłym i ich terminy ustalane są bezpośrednio z instruktorem/trenerem. Terminy spotkań ustalane są na bieżąco, a czas oczekiwania na spotkanie może się wydłużyć z powodu dużej liczby kursantów lub z przyczyn losowych.

 

 1. Właściciel/opiekun psa jest zobowiązany do posiadania książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami i odrobaczeniem.

 

 1. Podczas zajęć właściciel/opiekun zobowiązany jest przez cały czas trzymać swojego psa na smyczy. Pies może zostać spuszczony tylko i wyłącznie na polecenie instruktora/trenera. Psy agresywne obowiązkowo powinny posiadać kaganiec.

 

 1. Właściciel/opiekun jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie.

 

 1. W trakcie zajęć właściciel/opiekun psa zobowiązuje się do wykonywania instrukcji i poleceń instruktora/trenera.

 

 1. Właściciel/opiekun jest zobowiązany do posiadania właściwego sprzętu w czasie szkolenia: smycz, szelki (lub obroża), miska na wodę, woda, smakołyki dla psa, kliker, zabawka psa. Do szkolenia psa nie nadają się smycze typu flexy (automatyczne). Wskazane są smycze o długości min. 1,5m.

 

 1. Zabrania się przychodzenia na zajęcia z psem w kolczatce czy łańcuszku zaciskowym.

 

 1. Zabrania się stosowania przemocy wobec psa podczas zajęć.

 

 1. Dla zwiększenia efektywności szkolenia, właściciel/opiekun jest zobowiązany do pracy z psem również poza terminami zajęć (tzw. „praca domowa”).

 

 1. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa lub uszczerbek na zdrowiu samego psa odpowiada właściciel/opiekun.

 

 1. Instruktor/trener nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie lub inne psy.

 

 1. Zaleca się, aby właściciel/opiekun przychodził na zajęcia wraz z pozostałymi członkami rodziny, z którymi pies ma bezpośredni kontakt.

 

 1. Kwoty należne za szkolenia i kursy (wg aktualnego cennika) mogą być uiszczone w całości przed rozpoczęciem szkolenia/kursu, bądź w 2 ratach (I rata przed rozpoczęciem zajęć, II rata w połowie trwania szkolenia/kursu). W przypadku należności za konsultacje, porady i spacery równoległe płatności należy dokonać na każdych zajęciach wyłącznie gotówką.

 

 1. Właściciel/opiekun zobowiązany jest do poinformowania instruktora/trenera o planowanej nieobecności oraz przełożeniu terminu spotkania, co najmniej na 24h przed rozpoczęciem zajęć.  

 

 1. W przypadku rezygnacji z zajęć wpłacona kwota nie podlega zwrotowi, w całości ani w części.

 

 1. Po ukończeniu szkolenia lub kursu pies otrzymuje dyplom potwierdzający uczestnictwo w zajęciach.

 

 1. Właściciel/opiekun zgłaszając się na kurs oświadcza, że jest świadom i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu:

 

  1. Kontaktu w sprawie szkolenia, kursu, konsultacji, porady lub spaceru równoległego.

 

  1. Administratorem danych jest DOGteam szkolenie psów; Żeleńskiego 7a, 31-353 Kraków; tel: 606 892 606; e-mail: kontakt@dog-team.pl

 

  1. Dane są przetwarzane przez DOGteam szkolenie psów tylko i wyłącznie celem kontaktu z właścicielem/opiekunem w sprawie szkolenia, kursu, konsultacji, porad oraz spacerów równoległych, przekazywania informacji, wysyłania materiałów szkoleniowych drogą elektroniczną oraz w celach rozliczeniowych.

 

  1. Właściciel/opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych do wspomnianych wyżej celów i oświadcza, iż jest świadom, że ma prawo wglądu w swoje dane, prawo do ich poprawiania lub usunięcia.

 

  1. Dane osobowe będą przechowywane przez DOGteam szkolenie psów w postaci umożliwiającej identyfikację właścicieli/opiekunów, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

  1. DOGteam szkolenie psów oświadcza i informuje, że gromadzi jedynie minimum informacji i danych należących do właścicieli/klientów. DOGteam szkolenie psów nie jest uprawnione i nie przekazuje danych, w tym w szczególności danych osobowych właścicieli/opiekunów żadnym podmiotom trzecim.

 

 1. Właściciel/opiekun zgłaszając się na szkolenie wyraża zgodę na robienie zdjęć i filmów podczas szkoleń i kursów, które mogą zawierać wizerunek właściciela/opiekuna lub jego psa oraz członków rodziny, którzy towarzyszą mu na szkoleniu. Ponadto, wyraża zgodę na publikacje materiałów na stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych. Właściciel/opiekun oświadcza, że jest świadom wyrażonej zgody na przetwarzanie wizerunku.

 

 1. Przez udział w zajęciach właściciel/opiekun wyraża swą zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu. W przypadku nie stosowania się do regulaminu, stwarzania zagrożenia dla osób trzecich lub innych psów na skutek braku podporządkowania się poleceniom, instruktor/trener ma prawo odmówić dalszej współpracy, bez prawa do zwrotu uiszczonej ceny za szkolenie/kurs.

Zajęcia indywidualne, nauka komend, posłuszeństwo, konsultacje

D

O

G

m

a

e

t

szkolenie psów

Przycisk